- Duchovní příčiny NEMOCÍ

 

 Bolestivé vzpomínky mají za následek nerovnováhu či nemoc. Proto je potřeba řešit pravou příčinu tzv. "ne-moci". Základem všech tzv. "ne-mocí" jsou dlouhodobé negativní emoce, a to i ty nevědomé a skryté. Negativní emoce a nezpracované křivdy, vnitřní trauma emocionálního charakteru, jež jsou v nás nedořešené a nezpracované, a které v sobě často nosíme dlouhá léta, nám způsobují akutní zdravotní potíže a emoční stres. Takové pocity vědomé či neuvědomované blokují naši tělesnou energii. Neustálé vnitřní napětí vyvolané vnitřním konfliktem, nám vždy odebírá mnoho životní energie. Nemoc nám umožňuje uvědomit si skutečnost, že se nám něčeho nedostává, skutečnost, že neprožíváme to, čím jsme ve své podstatě. Pravá příčina je většinou vždy v našich myšlenkách, v potlačovaných emocích. To, nač myslíme, takový život si sami vytváříme. Změňte své myšlenky, mějte rádi sami sebe a milujte svůj život. V tomto abecedně seřazeném seznamu podle Louisy Hay najdete pravou příčinu vaší nemoci a afirmace, které při opakování vysíláme do Vesmíru a vibrace kterou vysíláme se k nám navrací zpět. Uzdravte sami sebe, mnoho údajně tělesných či duševních problémů lze také odstranit zharmonizováním čaker. Je několik základních skupin emocí, které ovlivňují biologii těla. První skupinou jsou emoce zlosti - hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist. Další skupině negativních emocí dominuje smutek, a patří tam žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, nízká sebedůvěra, zoufalost. Smutek » je spojený s depresí, s nízkým tlakem, malou energií a sníženou imunitou. Do skupiny strachu » patří úzkost, nervozita, obavy, zděšení, podezíravost, pochybnost, fobie, panika.

 

 

Co je nemoc a jak vzniká

Nemoc je pouhým odrazem naší duše. Když není něco v pořádku uvnitř, v naší psychice – projeví se to v tělesné rovině » na fyzickém těle » bolestí - nemocí. Nemoc vzniká tam, kde je přeslechnuta duše, protože duše k nám promlouvá skrze tělo. Je to výzva » k zastavení se na své cestě, naslouchání svému nitru, výzva k pozornosti k sobě a pochopení sebe sama skrze zklidnění, uvědomění a prociťování při cestě do nitra a opětovnému nabírání sil. Nutí nás k zamyšlení nad svým dosavadním životem, chce po nás, abychom se podívali, odkud a kam kráčíme, a nalezli své místo v životě. Nemoc jako řeč duše poukazuje na to, že náš dosavadní život vyžaduje změnu, neboť jsme dosud málo zohledňovali své předurčení zakotvené v hloubce naší bytosti a přehlíželi naši duchovní podstatu. Nemoc je láska, kterou k nám promlouvá Bůh, abychom postupně dokázali naši duchovní podstatu pochopit a realizovat.


Ten, kdo se nemoci postaví, prokazuje přítomnost zdravých sil ve své duši. Rezignace vůči nemoci naopak ukazuje na vyčerpání a trvalý nedostatek síly. Díváme-li se na nemoc jako na zlo, podlamuje takový postoj naši důvěru v uzdravení, a pak nám hrozí, že jí podlehneme. Každé takovéto zdánlivé zlo je nám však dáno pro mnohem vyšší cíl, kterým není nic menšího, než uzdravení naší duše.

 

 

PŘÍČINY NEMOCÍ 

K příčinám nemocí » patří neklid duše, nedostatečný pocit bezpečí, nadměrná ctižádost, útlak či potlačování sebe sama jako následek sebehodnocení, přetěžování sebe sama, nepřiměřenost v jednání a konání a pocity viny. Dalšími spolupříčinami těžkých onemocnění orgánů, způsobených velkým nedostatkem vitální síly v těle, jsou trvalé trápení, strádání, či nenaplněná touha.

 

Smyslem a účelem nemoci, kterou jsme dostali, je posílení osobnosti na duchovní úrovni. Nemohoucnost, kterou nemoc je, nám přináší stále nové situace k získání zkušeností, k nimž bychom ve stavu zdraví nikdy nemohli dojít. Tím se stáváme citlivějšími a více připravenými k novým náhledům na život.

Naplnění touhy po vyléčení od nás vyžaduje naprosto bezpodmínečné ztotožnění sebe sama se svým uzdravením bez jakýchkoliv podmínek a pochybností. Na cestě do nitra se postupně otevíráme poznání a porozumění příčině nemoci a svému životnímu úkolu. Léčení se děje v naprostém odevzdání a otevření, bez jakýchkoliv úmyslů a podmínek, s přístupem „ať se stane Tvá vůle“, neboť ve skutečnosti je to Boží láska, která nás dovede k celistvosti, léčení a uzdravení.

 

 

Játra a žlučník

Játra ukazují náš vztah ke světu a k lidem, to » jak dovedeme milovat, jak dovedeme tolerovat nedostatky druhých, ustupovat, je-li třeba, i když náš názor je blíž k pravdě. Stav našich jater ukazuje, zda s pokorou přijímáme úkoly a výzvy, které před nás život staví, jak soustavně je umíme naplňovat a do jaké míry umíme být Radovánkem. Játra jsou producentem a barometrem naší nálady, přičemž se nejedná o osobní náladu, ale o to, zda vidíme v životě smysl, o základní ladění našeho života, základní temperament.

 

Játra jsou centrem psychické látkové přeměny a mají mnoho funkcí:

*  produkovat energii
*  ukládat energii
*  provádět látkovou přeměnu bílkovin
*  zbavovat tělo jedů

 

Játra oslabuje nezřízenost, přehnaná rozpínavost, příliš jídla, pití, sexu. Vyzývají nás hledat správnou míru, učí nás střídmosti. Ukazují nám, jak učinit stravitelným to, co je tučné - bujné. Podílejí se na výrazu agrese jako sídlo ošklivosti a zloby, učí nás zbavit se jedovatosti. Játra mají ohromnou regenerační schopnost, tak i pro nás není nikdy pozdě stát se opět malými dětmi, radovat se a být pouhou láskou.

 

Léčivá formulka jater: Znám pouze lásku, klid a radost.

 

Žlučník ukazuje na naši spokojenost. Pokud umíme vnímat svůj život pozitivně, jako příležitost, školu a cestu, nemusíme se zlobit a rozčilovat "špatným" chováním druhých, jejich "divnými" názory a hodnotami. Žlučník je agresivní orgán, i člověk s nemocným žlučníkem je agresivní, neustále podrážděný, zlostný a vzteklý, navíc proto, že tuto zlobu neumí nebo nechce adekvátně vyjádřit. Žlučník nás učí pracovat aktivně s agresí, nepoužít ji jako frontální útok, ale protivníka "namydlit", strávit, zkrotit, co bují a je přebytečné, zbytečné.

Léčivá formulka žlučníku: Dávej a nic za to nechtěj.

 

 

Ledviny a močový měchýř

Ledviny jsou dvě. Ve dvou žijí lidé - manželé, partneři, milenci. Lze žít i sám, ale není to již život, v němž by se člověk mohl plně rozvinout a uplatnit, protože nejdůležitější pro každého je vztah. Ledviny jsou ve své tělesné funkci zeslabovány nebo posilovány kvalitou našich partnerských vztahů s nejbližšími i s ostatními lidmi, zvířaty a rostlinami. Ledviny filtrují krev a vytvářejí moč a to asi v poměru 850:1. Stejně tak bychom měli přistupovat k setkáním, rozhovorům a problémům my - vybrat si jen tu část, ze které získáme nějakou zkušenost, dobrou radu, směr a orientaci pro svou další cestu životem - ostatní je přebytečný balast.

Všechny problémy s ledvinami jsou problémy se vztahy. Rozdávejte lásku a pochopení, pohlaďte a pomazlete, nikdy toho není dost. Pokud nebudete dávat dost lásky, ledviny se ozvou bolestí písku nebo kamenů. Važte si svých nejbližších a obdarovávejte je láskou, nezneužívejte nikoho ve vztahu, nemějte strach o vztah - nebudete mít oslabené ledviny.

Léčivá formulka ledvin: V mém životě jsou vždy správné činy. Z každé zkušenosti vychází jen dobro.
 

Močový měchýř v sobě hromadí odpadní látky a vylučuje je z těla ven. Zbavme se i my myšlenek, které nepotřebujeme. Stav močového měchýře ukazuje, jak umíme snášet a vypouštět tlak života. Problémy s ním většinou ukazují na rozzlobenost na partnera nebo vůbec opačné pohlaví, obviňování všech. Lehejme večer do postele vyrovnaní s tím, že co se stalo dnes už nezměním, je to minulost a raději se přitulte k partnerovi a věnujte se chvíli, která je právě teď, protože žijeme právě teď, nejdůležitější je, co děláme teď, ne včera ani zítra.

Léčivá formulka močových cest: Opouštím vzorec chování ve svém vědomí, který vyvolal tento stav. Jsem ochotný se změnit. Mám se rád a schvaluji své počínání.

 

Plíce a tlusté střevo

Plíce, nádech a výdech v sobě zahrnuje schopnost brát a dávat. Dýchání musí být harmonické, tak i braní a dávání v životě musí být v harmonii. Braní ve smyslu, zda nám ostatní dovolují svobodně dýchat a žít, zda nám k tomu druzí dávají potřebný prostor a čas a nedusí nás a dávání ve smyslu, zda umožňujeme druhým svobodně jednat a uvažovat, zda je nesvazujeme, duchovně neznásilňujeme jejich křehké nitro příkazy a naplňováním ne jejich, ale svých přání, zda je necháváme volně dýchat. Nedostatek pohlazení, soucítění a lásky rodiče často nahrazují materiálními věcmi, nemají čas se s dítětem posadit a tak mu koupí, co chce a pak říkají, že chce koupit všechno, co vidí, že mu nic není dost. Dítě ale jen volá po pozornosti, potřebuje brát lásku, bezpečí a pocit rodinné harmonie. Když se mu nedostává, dusí se, začínají dýchací potíže. Svobodně, bez potíží dýchat znamená mít všechny rád. Vše vnímat radostně, s láskou. Odpouštět i těm, kteří nás svírají a jejich činy vidět jako nedokonalost ducha a ne jako snahu vědomě nám ublížit a znepříjemnit život. Rodiče, naplňujte své domovy láskou, pro dobro svých dětí i pro štěstí své.
 

Plíce jsou symbolem kontaktu a komunikace s vnějším světem, po kůži jsou plíce druhým nejvýznamnějším kontaktním orgánem. Dech je naší pupeční šňůrou, která nás pojí s životem samým a se všemi ostatními živými tvory, všichni dýcháme tentýž vzduch.

Léčivá formulka plic: Přijímám život v dokonalé rovnováze.
 

Tlusté střevo, střevo je cesta, tlusté střevo zapracovává a zahušťuje odpady - vzpomínky a minulost, ale také z nich odčerpává potřebné - vše, co prožijeme, má svůj smysl na cestě k poznání. Ale ruku na srdce - kdo z nás ve svém životě na něco nepěkného, obtížného a neradostného nevzpomíná, kdo v sobě nenosí nedořešenou minulost? Rodinné rozepře mezi rodiči a dětmi, vzpomínky na nevydařené manželství, na křivdy v zaměstnání, na protěžování druhých na náš úkor, to vše v sobě nosíme zdánlivě zapomenuté. Když se o situaci nebavíme, jsme v klidu, ale její nepatrné připomenutí si těchto životních bolestí a pocitů ublížení v nás vyvolává strach, malou, ale skutečnou touhu po odplatě, po splacení bolesti bolestí. Chceme, aby se těm, kteří nám ublížili, přihodilo v životě něco podobného. A tak se sžíráme navzájem, ničíme druhé i sebe.


Hleďme si zejména své životní cesty, dokažte odpustit těm, kteří zaseli bolest do vašeho života a svým životem okolí hlaďte. Nevytvářejte zlo, vždyť je ho kolem nás už tak tolik. Zbavte se starých problémů a budete mít volnou cestu. Pokud trpíte zácpou, začněte tím, že vyházíte ze svých skříní vše, co jste rok nepotřebovali. Půjde to těžko, ale pomůže vám to zbavit se i starých myšlenek.

Léčivá formulka tlustého střeva: Snadno se zbavuji toho, co už nepotřebuji. Minulost je pryč a já jsem svobodný.

 

Slinivka, slezina a žaludek

Slinivka je orgán lásky a její stav nám ukazujeme, jak jsme schopni lásku dávat a přijímat. Láska je sladší než med i cukr. Upřímné políbení či pohlazení od toho, koho zbožňujeme a kdo nás miluje, je živou vodou, která dává a probouzí život i tam, kde jej mnoho není. Vždyť i kámen ožije, promluvíme-li na něj s láskou. Kdo opravdovou, čistou duševní lásku neuměl plně dát, kdo v pravý čas neslyšel prosby druhých, nevnímal jejich potřeby, pouze plnil svá přání, ten trpívá od útlého věku cukrovkou. Sladkost, kterou nedával svým jednáním, je mu ve stravě nyní zakázána, nesmí ji brát. Cukrovkou v pozdějším věku trpí lidé, kteří ve svém současném životě dělali obdobné chyby a prohospodařili své síly. Přeslazovali, upravovali si život k obrazu svému natolik intenzivně, že jim na stáří nezbylo. Dávejte lásku, mluvte k druhým s láskou, s touhou pomoci. Myslete na ostatní lidi jenom v dobrém.

Léčivá formulka slinivky břišní: Můj život je sladký.
 

Slezina je jedním z významných obranných míst těla. Oslabenou slezinu poznáme okamžitě na mandlích. Slezina reaguje při všech infekčních chorobách, nemocech krve a jater, při sebemenším rozladění organismu. Její správná funkce podporuje aktivitu a život. Slezina zachycuje unavené červené krvinky a je filtrem lymfy - zachycuje potravinářská barviva a chemii, zachycuje také naši zlobu a nešvary.Její stav ukazuje naši sympatii k lidem, přírodě, zvířatům, rostlinám. Pokud vše soudíme, hodnotíme, o vše se staráme a nad každým se rozčilujeme, poškodíme si tento měkký a citlivý orgán a nakonec, víte, jak často dochází k úrazům a nehodám s natržením sleziny, pak dojde k jejímu odstranění a protože nic není náhoda, půjde o krátké a velmi silné pročištění. Pokud je poškozená slezina, shromážděné negace musí být pročišťovány tělesným trápením a ztrátami. Nikdy nikoho nesuďte a nekritizujte, přistupujte k lidem se sympatiemi a pochopením.

Léčivá formulka sleziny: Mám se rád a nahlížím na sebe kladně. Souhlasím se vším svým konáním. Důvěřuji, že průběh života bude pro mne příznivý. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.

 

Žaludek, každá událost v životě člověka učí. Mnohé situace jsou pro nás jako kameny, které nás ubíjejí a které nedokážeme přijmout. Nejsme schopni vydržet tvrdost na nás dopadajících ran, ale nemáme iniciativu a snahu tuto situaci opustit, zmírnit a postupně ji zvládnout. Potom náš žaludek s obtížemi tráví a nestrávení, nezvládnutí situace provází zloba. Projevuje se nejprve zánětem žaludeční sliznice a může se postupně tato zloba nebo neschopnopst vyřešení situace zhmotnit žaludečním vředem. Situace, které se nám vysloveně příčí, se kterými se nedokážeme smířit, přijmout a vstřebat, vracíme a zvracíme - tak vzniká žaludeční neuróza.

Nezáviďme si navzájem, nesrovnávejme se s nikým. Nevadí, že právě teď má někdo vedle vás cosi, co závidět můžete, ale vše se mění. Jděte si svojí cestou, bez závisti a srovnávání se se situací, možnostmi a dary, které dal život druhým.

Léčivá formulka žaludku: Procházím životem bez problémů.

 

Srdce a tenké střevo

Srdce je centrum citů a lásky. Je centrem lidského dění. Vyjadřuje osobnost člověka, jeho chápání a životní názory. Život bez bijícího srdce neexistuje. Srdce pohání radost, víra v krásu dní a událostí, které přijdou. Srdce je středem naší existence, brána z polarity do jednoty, centrum a východisko lásky (schopnosti milovat) a emocí, domov pocitů a místo nejhlubších citů. Srdce ničí bolest, bezútěšné životní situace, v nichž jsme ustrnuli, zloba a nechuť žít.

Dávejte do srdcí lidí to, co jim srdce léčí - lásku, štěstí, optimismus a smích. Dávejte druhým i sobě - kdo se pro druhé otevírá, ten od druhých dostává. Posilujte své srdce láskou k sobě - postavte se před zrcadlo a řekněte si upřímně, jak jste krásní a jak se máte rádi. Nedokážete-li to říct sami sobě, nedokážete to vyjádřit ani druhým. Poslouchejte svou intuici, pohlaďte svého partnera, když máte zrovna chuť, byť se vám zdá, že není právě vhodná chvíle. Vhodná chvíle je stále, on na pohlazení čeká.

Srdce udržuje v pohybu krev, naši životní energii, proto je též ukazatelem toho, jak dokážeme řídit vlastní životní rytmus. Zda příliš netlačíme nebo neustupujeme, projevem je vysoký či nízký krevní tlak.

Léčivá formulka srdce: Moje srdce tluče v rytmu lásky.
 

Tenké střevo jako párový orgán srdce je analyzátor a zapisovatel dne. Pomáhá analyzovat životní prožitky a vstřebává je ve formě zkušeností. Pokud příliš pitváte situace, které se přihodily, problémy příliš rozebíráte a hodnotíte z mnoha stran, pak tenké střevo už nemá sílu řádně vstřebat ze stravy pozitivní látky. Stav našeho tenkého střeva je ukazatelem, jak v harmonii přijímáme a zpracováváme materiální poselství života. Zabývejte se problémy, ale možná dnes nemáte pochopit, proč se něco přihodilo, tak i když ublížíte svému tenkému střevu, nepochopíte nic. Vše má svůj důvod, někdy na to přijdete.

Léčivá formulka tenkého střeva: Přijímám a přizpůsobuji se všemu novému v klidu a s radostí.

 

Nadváha je naší obranou a ochranou, je výrazem lidské neschopnosti řešit situace s pocitem klidu a vědomím správnosti svého konání, nashromážděné problémy, podmínky a situace, do nichž se člověk narodil a které se má v životě naučit zvládat. Člověk utíká do světa sladkostí, jídla, a přitom ani mnohdy nevnímá, kolik a proč jí. Jen potřebuje potěšit, pohladit, zastřít bolest, zmírnit těžkosti života a jeho zkoušek. I ten kdo příliž nejí a je přitom obézní, je v mysli, třeba pouze v podvědomí stižen pocitem nutnosti ochrany, obrany před faktem, že život neodpovídá jeho tužbám. Chyba v jednání a uvažování se projeví v dysfunkci žláz s vnitřní sekrecí.

Nebojujte se svými nadbytečnými kilogramy, i když jste možná na čas úspěšní, ale zejména v první řadě zvládněte sami sebe. Naučte se milovat svět i sami sebe, jaký je, naučte se chápat smysl životních zkoušek a věřit v krásu příštích chvil. Jestliže toto zvládnete, poté každá dieta a omezení stravy v objemu nebo čase budou mít trvalé následky. Neboť odložíte pouze to co už nepotřebujete. Přebytečný tuk je jako teplý šat, který si dáváte, když se v životě chvějete zimou nelásky a klepete strachem z prožitého či očekávaného. Když v přírodě vysvitne slunce a přijde obrozující jaro, svůj teplý šat odložíte. Obdobně přistupte k odložení přebytečných kilogramů. Nesnažte se sundávat svůj chránící kabát, jestliže venku stále vládnou chlad a plískanice nedobrých mezilidských vztahů.

Léčivá formulka při nadváze: Jsem v bezpečí  tam, kde jsem. Vyvářím si vlastní bezpečí. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Neustále jsem v bezpečí, ochraňuje mě Boží láska. Právě teď si vytvářím život tak jak chci. Jsem v bezpečí.

 


 

Málo se ví o tom, že močový měchýř je velký kamarád s mozkem. Proto i potíže v něm /epilepsie, nádory, otoky, atd./ řešíme působením na močový měchýř. Nejznámějším důsledkem dysfunkce ledvin jsou bolesti kolen z vnitřní strany. Jsou to však i potíže s močením, narušená funkce pohlavních orgánů, problémy spojeny s nedostatečným vylučováním toxických látek z těla. Právě ledviny jsou klíčovým orgánem při detoxikaci organismu.
 

Slabost a dysfunkce žlučníku se projevuje bolestmi velkých kloubů - ramena, kyčle, kolena z vnější strany, lokty a někdy je napaden i nervový systém. I z vlastní zkušenosti víme, že dysfunkce žlučníku představuje zvýšené riziko úrazů velkých kloubů.
 

Slabost jater s sebou přináší zhoršení schopnosti vyrovnávat se s vnějšími vlivy, proto v tomto období propukají alergie nejrůznějšího druhu; od alergie na pyl, prach, zvířecí chlupy, až po alergii na tchýni.
 

Dysfunkce srdce se projevuje dušností, otoky, arytmií, a podobně.
 

Slabost tenkého střeva se projevuje například zažívacími problémy, bolestmi páteře, plochými nohami, plísňovitostí, kterou podporuje hlavně bílý cukr a sladkosti /plísně vaginální, nehtové, mezi prsty/, atd.
 

Potíže krevního oběhu se mohou projevovat například změnou srdečního rytmu, tepu, ztěžknutím končetin, mravenčením v nich. To mravenčení může být i v rukách i v nohách. Příčinou je zablokovaná krční páteř /nejužší místo, kterým musejí protékat tělní tekutiny/. Doporučujeme každé ráno na stolici mačkat okolí hlavního kloubu pravého palce a pak s ním vytrvale točit, až dojde k jeho uvolnění. Volný hlavní kloub pravého palce = uvolněná krční páteř.

Oslabená slezina se projevuje snížením obranyschopnosti těla, malou odolností proti infekcím, nachlazením, špatným krevním obrazem a stavem bílých krvinek. Slezina se považuje za jakési lymfatické srdce a má velký vliv na všechny pochody v jeho systému.

Slabost slinivky je v slizničních orgánech: od poruch trávení, nadýmání, látková výměna, žaludeční a dvanácterníkové vředy, zácpa, přes dýchací potíže až po poruchy v menstruaci.

Žaludeční potíže bývají většinou následkem problémů slinivky, jater, žlučníku i dvanácterníku. V samotném žaludku to můžou být vředy - projevují se bolestmi v levé části hrudníku /často považovány za bolesti/, potížemi těsně po jídle, tlaky v horní části břicha a podobně.

Slabost plic se  projevuje v nedostatečnosti samotných plic, většinou špatným dýcháním, spolu s narušením sliznic a v přehnané citlivosti pokožky. K tomu obyčejně přistupují poruchy lymfatického systému, zejména v oblasti hrudní kosti. Proto jsou velmi vhodné lymfatické masáže.

Potíže tlustého střeva nastávají velmi nenápadně menšími mechanickými projevy v pravé, spodní části břicha, které se pak začínají přesunovat do levé strany břicha. Kromě zácpy, v důsledku které dochází k zamořování organismu toxickými látkami je dalším jevem průjem. Při tom je tlusté střevo buď velmi zanesené, takže sliznice téměř s materiály nepřicházejí do kontaktu, nebo jsou sliznice tak slabé, že nedokážou vstřebávat vodu a výživné látky.

 

 

Neječastější psychosomatické problémy a jejich příčiny
 

Bolesti hlavy: příliš agresivní nebo nedostatečné sebeprosazení, nejistota a tendence k uhýbání před konflikty.


Bolesti a problémy s krční páteří: nízké sebehodnocení, neschopnost zajistit si životní podmínky, přehnané zajišťování si podmínek k životu.
 

Bolesti páteře a jakékoliv problémy páteře: narušen vůdčí princip a životní stabilita, bezcharakternost a bezpáteřnost nebo také přílišná tendence k omezování a řízení jiných.
 

Bolesti a problémy s koleny a kyčelními klouby: preference dalekých a vysokých vizí a idejí, neklid a věčná touha po cestování, nebo také přílišná usedlost a neschopnost cestovat.

Problémy se srdcem, infarkt, ateroskleróza: nelaskavost, vnitřní nadřazenost, povýšenost, chlad, neschopnost lásky, neschopnost se oddat.
 

AIDS: přílišná citová vázanost či naopak nevázanost, přecitlivělost, nedostatečná citová stabilita, vnitřní rozervanost, neustálé hledání sebe sama prostřednictvím druhých.

Rakovina: vnitřní nespokojenost, vyhýbání se řešení hlubokých psychických problémů, tendence k sebezničení, neschopnost přiznat si chyby, strachy a obavy, manipulace sebou samým a svým okolím, silné ego, pokrytectví a jejich nezvládání, sebeobětování.
 

Močové cesty, ledviny, pohlavní orgány: citové a vztahové problémy, nezvládnuté vztahy, nízké hodnocení partnery, nepřiznané či neuvědomělé sadistické a masochistické sklony.
 

Vady řeči, koktání, dyslexie, záněty plic a průdušek: nedostatečné sebevyjádření, potlačování vlastního projevu autoritou z okolí, vědomí obtížnosti vybudování vlastních životních postojů v konfrontaci s existujícím nátlakovým jednáním ze strany okolí.
 

Zácpa, problémy se zažíváním a střevní problémy: přílišná falešná skromnost, přivlastňování si věcí a skutečností, nedostatečný nadhled nad situacemi života, přílišné analytické myšlení a tendence k přehnané analýze a nimrání se v detailech.
 

Psychické problémy, schizofrenie, alkoholismus, narkomanie, závislosti: neschopnost ukotvit se v pozemské realitě, tendence k ulétávání do jiných sfér, neschopnost vnímat pozemskou realitu naplno a všemi smysly.

Problémy s prsy, nemoci vlastních dětí:  poškození citového vývoje, nedostatečná citlivost,  přecitlivělost, neschopnost ukotvit se v pozemské existenci a využít zkušenosti předešlých generací, špatné vztahy s rodiči zejména s matkou.
 

Alergie: strach ze života, konflikt mezi vysokou agresí a vysokou senzibilitou; válka na tělesné rovině; nadměrná reakce, velké zbrojení, obrana, zakrytý obraz nepřítele; silná nevědomá agresivita, nahromadění vzteku a agrese, potlačení vitality, potírání toho, co vyvolává strach, strach ze života, mocenské hry: alergeny zabraňují tyranizování okolí a tím vyžívání agresí, z toho vyplývají pocity viny, které vedou k dalšímu potlačování agresí; alergeny: symboly pro vše vitální, špinavé s obzvláštním důrazem sexuální složky jako něčeho nečistého, špinavého…
 

zvířecí srst:  strach z lásky, z animality, pudovosti, špíny

kočky:          potlačení mazlivosti, přítulnosti

pes:              potlačení agresivity, bojovnosti

květní pyl:    strach z plodnosti, sexuality, lásky

domácí prach, roztoče:  strach ze špíny, nečistoty

potraviny:    strach ze života

plody:         sexualita, plodnost

mléko:        mateřství

alkohol:      ztráta kontroly; uvolnění temných sil

kosmetika, vůně:  sexuální přitažlivost, ženskost, opojení, povrchnost

barvy, laky, lepidla:  vše nepřirozené, umělé, povrchní

léky:  závislost, ztráta kontroly, potlačení přirozenosti, strach ze ztráty kontroly

celkově: vyčistit své tělo od negativních myšlenek, pocitů a strachů, vědomě si přiznat něco, naučit se smířit se, odpustit, přijmout své nepřátele.
 

Astma: strach, snaha uzavřít se před životem; vyjádření odporu, nesouhlasu s něčím; vydírání, útěk před něčím, s čím se nemohu vyrovnat; nerovnováha mezi mocí a bezmocí; „nemohu promluvit“ a „ nedostává se mi vzduchu“ při konfrontaci s dominancí jiných lidí; touha po čistém vzduchu; potřeba povznést se nad něco, vznést se a odletět pryč; nedostatek vzduchu jako živlu.

seberealizace, naučit se prosazovat, přijímat a vyjadřovat své myšlenky a pocity; naučit se komunikovat, otevírat se; vědomě uskutečnit sny vzlétající do výše; být sám pro sebe vším ve smyslu stačit sám sobě; uvolnit se a zbavit se pocitu strachu, úzkosti a odporu.

 

 


 

Do kostí si člověk ukládá dlouho nezpracované emoce, špatné životní postoje a návyky. V následující tabulce lze zjistit, proč je který obratel posunut.

 

C - krční obratle, Th - hrudní obratle, L - bederní obratle 

 

 Obratel

Fyzická souvislost

    Psychická souvislost

   C1

bolesti hlavy, kosti obličeje, vysoký tlak, mozek, vnitřní a střední ucho, ztráta paměti, závrať

strach, zmatek, svéhlavost, pocit "nejsem dost dobrý", neschopnost přijímat energii

   C2

zrakové a sluhové nervy, dutiny, jazyk, čelo, omdlévání, alergie

odmítání moudrosti, nerozhodnost, popíraní existence duchovna

   C3

trojklanný nerv, zuby, tváře, ušní boltce, tinitus, akné, ekzém

nerozhodnost, pocit provinění, mučednictví, nakládání větších úkolů, než zvládnu

   C4

nos, rty, ústa, rýma, nosní mandle, ztráta sluchu

provinilost, zadržované slzy, potlačovaná zlost, zahořklost.

   C5

hlasivky, chrapot, krční žlázy, hrtan

strach z posměchu a ponižování, neschopnost se vyjádřit, přetěžování

   C6

svaly krku, ztuhlý krk, ramena, bolesti paží, suchý kašel, mandle

nadměrná zátěž, nepružnost, rozhodování za druhé

   C7

rameno, štítná žláza, lokty, deprese

zlost, bezmoc, neschopnost se dotýkat ostatních lidí

   Th1

bolesti předloktí, zápěstí, prstů, tenisový loket, jícen, průdušnice

strach ze života, přílišná starostlivost, uzavírání se před životem

   Th2

srdeční potíže, aritmie, potíže s hrudníkem

strach, smutek, necitlivost, křivda, neschopnost přijímat a dávat lásku

   Th3

plíce, průdušky, pohrudnice, chřipka, zápal plic, bronchitida

neschopnost vlastního názoru, vnitřní zmatek, přehnaná skromnost

   Th4

žlučník, žlučovody, postranní bolest hlavy

zahořklost, tvrdost k sobě a potřeba škodit ostatním

   Th5

játra, solar plexus, horečky, nízký tlak, anemie, artritida, poruchy krevní

odmítání emocí, smutek, vztek

   Th6

žaludek, jícen, pálení žáhy

zlost na život, potlačované negativní emoce, strach z budoucnosti

   Th7

dvanácterník, slinivka, vředy, gastritida

odmítání radosti, dlouho ukládaná bolest

   Th8

slezina, imunita

posedlost selháním, poraženecké postoje

   Th9

nadledvinky, alergie, kopřivka, pocení

oběť, obviňování ostatních, zklamání životem

   Th10

ledviny, kornatění tepen, chronická únava

odmítání odpovědnosti, potíže se vztahy

   Th11

ledviny, močovod, kožní potíže, ekzémy, akné

nízká sebedůvěra, strach ze vztahů

   Th12

tenké střevo, lymfatický sys., neplodnost, nadýmání, revmatizmus

strach z lásky, neschopnost prožitku, závislost na rodičích, nemám právo žít

   L1

tlusté střevo, třísla, průjem, zácpa, kýla

potřeba osamělosti, nejistota v lásce

   L2

apendix, břicho, křečové žíly, acidóza

ustrašenost, bolesti z dětsví bez možnosti úniku

   L3

pohlavní orgány, menstruační potíže, potraty, impotence, močový měchýř, pomočování, bolesti v kolenou

nenávist sám k sobě, pocit viny, sexuální zneužití

   L4

prostata, problémy s močením, sedací nerv, lumbágo

odmítání sexuality, finanční nejiostota, stach z budoucnosti

   L5

lýtka, holeně, chodidla, nateklé kotníky, chladné nohy, křeče v nohách

zlost, neschopnost přijímat radost, nejistota

křížová kost

pánev, hýždě, zkřivení páteře, ženské problémy, bolesti nohou

tvrdohlavá zlost, strach z osudu, ztráta síly

kostrč

konečník, hemeroidy, bolest při sezení

sebeobviňování, vysedávání na starých bolestech


 

O zubech

Možná to znáte. Čistíte si zuby pravidelně a důkladně, nejíte ani moc sladkého, a přesto máte zuby samý kaz. Váš kamarád si zuby čistí jenom na Vánoce (a ještě se tím chlubí) a má je naprosto bez chybičky. Jak je to možné?

Zubní kaz není jenom důsledkem nedostatečné hygieny ústní dutiny, jak nám snaží namluvit reklamy na zubní pasty.  Naše zuby totiž svědčí o událostech, které jsme kdysi prožili, o problémech, jež jsou v našem životě dominantní, o našich silných a slabých stránkách.

Akupunktura učí, že jazyk, nohy, ruce, obličej, oči a uši v sobě skrývají mapu celého těla. Kromě toho bere akupunktura  v úvahu celou symboliku lidské bytosti a jejího éterického dvojníka. Zuby je možno přiřadit k určitým orgánům, např. přední řezáky souvisí s ledvinami a močovým měchýřem). Zároveň zuby také souvisejí s energetickými rovinami, tedy akupunkturními meridiány. A protože každá energetická rovina odpovídá určitému duševnímu stavu, tedy určité psychické složce, je rovněž možné podle zubů sestavit psychoemocionální schéma dané osoby.
 

Symbolika zubů

Přední řezáky /jedničky/

Přední řezák vpravo nahoře odpovídá mužskému archetypu, symbolizuje otce, autoritu, Boha a ducha /vnitřní mužský princip v muži i ženě/. Přední řezák vlevo nahoře odpovídá ženskému archetypu, symbolizuje matku, ženu a duši /vnitřní ženský princip v muži i ženě/. Tyto řezáky tedy naznačují, jak reagujeme na otce a matku a příslušné archetypy. Když se např. řezáky vzájemně překrývají, znamená to často, že v rodině hraje dominantní úlohu jeden z rodičů.

Přední dolní řezáky naznačují, jaký význam mají rodiče v každodenním životě dítěte.

A co znamená mezera  mezi předními řezáky? Lidé s touto mezerou mají obvykle potíže se sladěním ženské a mužské stránky své osobnosti. U mužů to znamená, že je ženy zároveň přitahují i odpuzují. Ženy s touto mezerou mají tendenci neustále uvádět v pochybnost muže, se kterým žijí.


Postranní řezáky /dvojky/

Vypovídají o temperamentu dané osoby a o tom, jak reaguje na archetypy. Když pravý postranní řezák vystupuje dopředu, znamená to, že má daný člověk tendenci být vepředu a že umí obhájit svou svobodu, ale zároveň je ve sporu s otcem. Stejná poloha levého postranního řezáku naznačuje konflikt s matkou. Jestliže postranní řezáky rostou přes přední, pak má převahu dítě nad rodiči nebo rodiče v jeho životě nefigurují. Pokud rostou tyto řezáky dozadu, je to příznak podřízenosti, a to buď autoritě otce nebo matky, podle toho, o který se jedná zub. Při kazu na levém postranním řezáku lze usuzovat na problémy v afektivní sféře.

Při dobré ústní hygieně znamená kaz zpravidla citový problém. Kaz vyvolává změna na úrovni fyzického těla, jejíž příčinou bývá emocionální napětí, jehož se člověk takto pokouší zbavit.
 

Špičáky /trojky/

Špičáky se objevují ve věku, kdy člověk nejen pohlavně dospívá, ale se rovněž začíná zajímat o sex. Pravý horní špičák symbolizuje způsob, jakým se chceme prezentovat vnějšímu světu. Levý horní špičák symbolizuje  vnitřní postoj, jaký zaujímáme vůči změnám. Pravý dolní špičák je výrazem toho, čeho chceme dosáhnout navenek. Levý dolní špičák vyjadřuje způsob, jakým vyjadřujeme své vnitřní proměny.

Špičáky mají nesmírný význam. Když jsou vytrženy, pozorujeme ihned velký pokles vitality, zvlášť po vytržení dolních špičáků. Tyto zuby by měly být vždy za všech okolností zachovány.
 

Přední stoličky /čtyřky/

Přední stoličky zastupují naše Já a všechny naše tužby. Pokud se dětem systematicky vytrhávají stoličky, aby se uvolnilo místo v dásni, trpí tím automaticky jejich vědomí vlastního já. Lze pak říct, že jsou násilně přeorientovány z individuálního na kolektivní systém a podrobují se autoritě, kterou v zásadě nechtějí akceptovat.

Koleno patří k částem těla, které odpovídají předním stoličkám. Nikoli náhodou symbolizuje pokleknutí podřízenost a ochotu dobrovolně sloužit nadřazené osobě.

Přední stolička vpravo nahoře prozrazuje, jak bychom se chtěli jevit navenek. Přední stolička vlevo nahoře odpovídá všem tužbám, které souvisejí s naším citovým světem a s našimi náklonnostmi.

Přední stolička vlevo dole ukazuje, jak umíme vyjadřovat svá přání ve svém bezprostředním okolí a jak jsme schopni sdělit své pocity ostatním. Přední stoličky vlevo dole  ztělesňuje realizaci našich plánů.
 

Zadní stoličky /pětky/

Klíčová věta pro zadní stoličky zní: "Chci tvořit." Zde výraz tvořivé Já: děti, záliby, umělecká díla...

Zadní stolička vpravo nahoře  symbolizuje náš vyvoj ve vnějším světě, především děti a plány, které chceme uskutečnit. U žen, které prodělaly spontánní nebo umělý potrat, které ztratily dítě nebo jsou neplodné, bude tento zub s největší pravděpodobností podvyživený a zakrytý korunkou.

Zadní levá horní stolička je zcela zvláštní zub. Souvisí s karmou, tedy se všemi přirozenými vlohami, které v nás hluboko ukryty dřímou. Tento zub vyjadřuje prazákladní zaměření člověka, jež ukazuje, proč přišel na tento svět.

Zadní stolička vlevo dole ukazuje, jak dokážeme konkrétně využít ve svém životě matčiny energie. Když tento zub roste do nitra úst, pak je to většinou znamení, že je tu dominantní a potlačující matka.

Zadní stolička vpravo dole souvisí s konkrétní relizací našich plánů, zejména pak v profesní oblasti. Pronikavé změny v zaměstnání mohou tento zub ovlivnit.
 

Přední moláry /šestky/

Objevují se ve věku šesti až sedmi let, kdy se dítě začíná prosazovat. Tyto zuby můžeme obecně spojovat s postavením, jaké chtějí lidé zaujmout.

Přední molár vpravo nahoře ukazuje na místo, jaké bychom chtěli zaujmout vůči vnějšímu světu. Jeden mladý muž, kterému se tento zub kazil, neuspěl při závěrečných zkouškách z farmacie a musel se vzdát svých životních plánů.

Přední molár vlevo nahoře odpovídá úloze, kterou bychom rádi zaujali, abychom mohli vyjádřit své city. Přední molár vlevo dole odpovídá naší touze být milováni. Často děti mají pocit, že nejsou rodiči milovány tak, jak by být chtěly. Tento zub bývá často první, který je napaden kazem.

Přední molár vpravo dole zastupuje to, na čem obvykle budujeme svůj život: práci. Problémy při zakládání podniku nebo s realizací plánů se mohou projevit nejrůznějšími symptomy u tohoto zubu, protože v obou případech jde o jakýsi druh zrození. Tento molár totiž souvisí se smrtí a znovuzrozením. Každý začátek znamená též odumírání zastaralých struktur a zrod struktur nových.
 

Zadní moláry /sedmičky/

Odrážejí naše vztahy k okolnímu světu, tzn. že ukazují, jak na nás reagují naši bližní.

Pomocí zadního moláru vpravo nahoře se projevují události, které souvisí s vnějšími okolnostmi práce a každodenního života. Zadní molár vlevo nahoře ukazuje, zda žijeme v harmonickém vztahu se svými nejbližšími. Tento zub může onemocnět, když v partnerském svazku jeden zklame očekávání druhého. Spory mohou poškodit také zadní moláry dole.
 

Zuby moudrosti /osmičky/

V těchto zubech nachází výraz individuální energie, která souvisí s kolektivním a univerzálním vědomím. Tyto zuby představují naši schopnost splynout v dokonalém souladu s naším mystickým Já. Dnes jsou zuby moudrosti často systematicky vytrhovány. Člověku je tak zamezováno v přístupu k silám všehomíru a znemožňováno dosáhnout spojení s univerzálním věděním.

 

(Autor: Luise H.)