Kabala
 

 

 KABALA je jedním ze starověkých náboženství, patří mezi esoterické nauky, je to židovský, náboženský, filozofický směr, pochází z Babylonu, vyvinula se až kolem 11 - 13 století našeho letopočtu a prošla řadou modernizací. Stejně tak jako ostatní esoterické disciplíny je i kabala v dnešní době pomalu otevírána světu. Základy kabaly najdeme již v egyptských tajných naukách a mnoho lidí věří, že prapůvod této nauky určené pro zasvěcence měl základ v tajemné kultuře bájné Atlantidy. Traduje se, že kabalistické učení jako celek bylo Bohem předáno Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kabala je těsně spjata s židovskou historií, avšak mnoho z jejích základů přebíraly prakticky všechny filosofické systémy pocházející ze Středního Východu i z Evropy. Je tajná, mystická, velmi složitá a je základem, na němž stojí umění západní magie. Popisuje univerzální zákony a ukazuje, jak využívat duchovní principy v každodenním životě. Také odhaluje povahu jistých fyzických a psychických jevů a učí nás, že všichni máme potenciál pro velikost, bez ohledu na naše sociální postavení, můžeme být tím, čím chceme být, pokud budeme vědět, jak se tam dostat. Pochopení hluboké pravdy kabaly je způsob, jak se dozvědět o vaší budoucnosti, pokud máte právě čas učit se její cesty. Jen pro ilustraci – uznává například deset vesmírů, což je zcela mimo naše možnosti pochopení, my známe tři dimenze a nedokážeme si představit ani čtvrtou, o níž něco málo víme.
 

Slovo kabala je odvozeno od hebrejského kábal - „obdržet něco" či kibbel - „ústně něco sdělit", „obdržet ústní sdělení" a překládá se jako „tradice" či „přijetí". Většinou je tím vyjádřeno přesvědčení, že existují dvě podoby toho, co obdržel Mojžíš pro vyvolený lid na hoře Sinaj. Jedna část tohoto „obdržení" je zapsána v písmu, konkrétně v Pentateuchu, druhou, tajnou část, však Mojžíš údajně svěřil ústně (podle jednoho místa v Mišně, údajně Jozuovi). Kabala sama sebe chápe jako vyšší druh zjevení. V tomto úvodu je třeba se ještě zmínit o základních zdrojích kabaly. Je to především Tóra, nejposvátnější hebrejská kniha psaná ručně speciálními přírodními inkousty na pergamentové svitky. Její náplní je Pentateuch, pět knih Mojžíšových (viz. Bible). Nejstarší textové zachycení učení kabaly je v knize Sefer Jecira („Kniha stvoření"), jejíž vznik se klade do období 6.-9. století. Ve středověku bylo centrem kabaly Španělsko a Francie.
 

Existují dvě verze – duchovní kabala, systém vývoje a zdokonalování lidské bytosti, o které najdeme zmínky už ve Starém zákoně a popisuje dějiny stvoření. V kabale je důvod pro všechno, bez ohledu na to, jak dobré či špatné to je. Kabala nás učí, že i ten nejhorší možný scénář /jak vidíme/ může ukázat jako nejlepší řešení a vést k neočekávaným výsledkům, které nám umožní pochopit, že se to všechno stalo z nějakého důvodu. Nicméně zároveň Kabala říká, že jakákoliv akce má své následky. To nás učí být ohleduplný k ostatním lidem, protože pokud budeme dávat dobrý, tak či onak máme dobré na oplátku.
 

Karmická kabala, zase pomáhá člověku při překonávání úskalí v životě. Nese v sobě staré hluboké vědomosti zabezpečené pomocí číselných kódů. Tyto vědomosti a poznatky umí rozšifrovat jen ten, kdo má správný „klíč“. Kabala vychází z toho, že všechny vesmírné zákony lze určit podle čísel. Nic není náhodné. Všechno má smysl, řád, soulad, pořádek. Vše je uspořádáno podle čísel, váhy a míry. To je nejvyšší zákon viditelné přírody. Každé slovo, písmeno, název, pojem, lze převést na čísla a spočítat jejich význam. Proto jsou v kabale čísla - základem všeho. Kabala je naprostý původ a základ všeho - magie, numerologie, astrologie, přírodních věd, atd. Vysvětluje původ Vesmíru, Božských sil, člověka, přírodní zákony, souvislosti. Ukazuje na propojení Vesmíru s životy nás tady na Zemi. Člověka chápe jako bytost, která sama rozhoduje o svém osudu, ale může upozornit na "klíčové" a na "nebezpečné situace" a také na "kritická období", kdy tyto situace nastanou . . . Má nástroje, jimiž je možné tomu předcházet – vědění, poznání, řešení atd.

 

Prostřednictvím "kabalistického vědění" lze určit:

 

  • Co - se stane v budoucnosti,

 

  • Co - je v současnosti

 

  • Co - bylo v minulosti ...

 

 kabala základní principy, kabala a její symbolika, co je kabala, strom života, Shamballa, duchovno, karmická numerologie

KABALA předloží možnosti, ale k ničemu nenutí. Je zdrojem potenciálního poučení, a je-li člověk schopen se poučit, může se vyvarovat mnohým nepříjemnostem a zklamáním ...

 

Ve svých kabalistických rozborech Vás mohu varovat před blížící se pohromou a pomoci vám zavčas toto rostoucí nebezpečí či určité nepříznivé vlivy ve vašem osudu zastavit. Poradím možnost a řešení, "jak" se tomu zcela vyvarovat nebo "jak" tomu lze předejít . . .

 

Nelze nikomu nařídit, co má dělat, každý se rozhoduje sám. A sám si taky nese následky...

 

 

Co kabala - není 

KABALA každopádně není žádné ďábelské učení, či prostředek, jak se dovolávat temných sil, kabala není forma pokleslé magie, ačkoliv v ní magické prvky nalezneme a ačkoliv ji magové (např. E. Levi a G. Encausse) pro své účely používali - to hlavně díky symbolice a číselnému významu liter hebrejského jazyka (takto např. kabalu se slovní a číslenou magií ztotožnil už křesťanský středověký kabalista Agrippa z Nettesheimu), nelze ale v žádném případě říci, že by magie byla podstatou kabaly.

 

kabala základní principy, kabala a její symbolika, co je kabala, strom života, Shamballa, duchovno

1. Chcete vědět, PROČ se Vám v životě nedaří a CO se s tím dá dělat?

2. Opakují se Vám v životě ty samé věci a situace stále dokola?

3. Prožíváte neustále opakované problémy / v lásce, financích, práci, zdraví /?

4. Přicházejí  Vám do života stále stejní lidé, či partneři?

5. Máte pocit, že Vám "OSUD" hází klacky pod nohy?

6. Jen platíte a platíte?

 . . . . .  pak je možné, že ve Vašem životě působí "skryté karmické vlivy" jež Vám nedovolí prožívat život naplno a radovat se z něj.

 

Pomocí Kabaly a Karmické Numerologie Vám to pomohu zjistit, najdu PŘÍČINU i ŘEŠENÍ, JAK spolu nalézt cestu  ven . . .