Základní principy Kabaly

 

Kabala je prastará věda, starý duchovní systém rozpracovaný do nejmenších detailů židovskými mudrci. Je to  tajné a mystické učení mudrců, o kterém najdeme zmínky už ve Starém zákoně, před 4.000 lety, kde popisuje i dějiny stvoření. Nese v sobě staré hluboké vědomosti zabezpečené pomocí číselných kódů a ukazuje nám, jak využívat její duchovní principy v každodenním životě. Tyto vědomosti a poznatky umí rozšifrovat jen ten, kdo má ten správný „klíč“. Kabala učí, že Bůh vytvořil situaci vyžadující rozhodování. Adam a Eva si uvědomili možnost volby, možnost využití vlastní svobodné vůle a přijali následky svobodného rozhodnutí. Poté, co začali činit vlastní rozhodnutí, se mohli ztělesnit na Zemi. To byl začátek cesty lidstva a jeho touhy po návratu.

Po teoretické stránce je jednoduchá. Po praktické je těžší. Představme si kabalu jako velký svazek klíčů. Každý klíč odemyká určité dveře. Každé dveře jsou jiné, a to co je za nimi, je také pokaždé něco jiného. Jen málo lidí dovedlo a dosud dovede pracovat s tímto schématem pro jeho složitost, a proto zůstává pro mnohé tajemstvím a neodhalen. Základní fakta o kabale jsou dost jednoduchá. Žijeme mezi dvěma světy existence. Vnější svět obyčejného světského života a tajuplný vnitřní svět myšlenek, pocitů a duchovních činností. Oba tyto světy jsou ve vztahu k nám skutečné a síly v nich působící je možné přeměňovat a převádět z jednoho do druhého, vše je se sebou propojený a na sobě navzájem závislý. 

KABALA znamená poznání, které pochází z duše a může nám pomoci k pochopení vlastní osobnosti. Ukáže nám naše zvolené životní a učební úlohy. Globálně se kabala opírá o studium Tóry /pět knih Mojžíšových/ a vychází z toho, že všechny vesmírné zákony lze určit podle čísel, a nic není náhodné. Také zahrnuje myšlenky o původu Vesmíru, Andělské hierarchii, i praktickou magii. Nejdůležitějším, zároveň jedinečným kabalistickým symbolem kabaly je » strom života.  Židovská víra zpočátku přijala za svůj mistrovský znak hexagram (neboli štít Davidův), později došlo k rozvinutí velice složitého schématu  známého jako  STROM ŽIVOTA. Kabala učí o spojení příčiny a následku mezi duchovními zdroji, které se podle absolutních zákonů sjednocují do jednoho vznešeného cíle: a to je splnění karmického úkolu a programu, který nám předali naši rodiče. 

- Kabala a Magie

- Kabala a Magie