Kabala - Strom života
 

Shamballa, kabala, kabala a její symbolika, kabal, kabala základní principy, kabala a její symbolika, co je kabala, strom života kabala
 

  Naše životní cesty jsou znázorněny v tzv. Stromu života. Strom života je živá forma našeho Univerza. Obsahuje všechny božské vlastnosti a energie. Tvoří ho 10 světel, tzv. sephirot, které vyzařují jisté božské vlastnosti a 22 cest, které jsou mezi těmito sephirotami a které nesou určitou energii. Strom života je trojrozměrný, a v menším měřítku ho obsahuje každý člověk, tak jako např. DNA. Je to proto, že každý z nás má v sobě božskou jiskru. Našim úkolem je správně prožít ty cesty, které jsme si vybrali pro naše konkrétní vtělení. Jsou to tři cesty z materiálního stromu života (jedna strana stromu) a tři cesty ze spirituálního stromu života (druhá strana stromu).

                                                                              

STRUČNÝ POPIS - STROMU ŽIVOTA


 

1 - Kether - Koruna - Vědomí » prvotní náhlý impuls, vznik myšlenky, začátek děje, z absolutna vznikají tvořivé sily. Keter je sféra, která obsahuje všechno, co bylo, je a bude. Koruna je sférou čistého duchovního bytí,je to bod absolutního sjednocení,kde není rozdělení,je to konečný mír a jednota. Keter je sídlem Božské bílé skvělosti. Všechno pochází z Keter a všechno se v posledku do Keter zase vrátí. Náleží jí číslo 1.

2 - Chokmah - Moudrost - Energie » znamená v překladu moudrost, dualitu, vztah mezi dvěma body, tvořivé sily se shromažďují a koncentrují se, živlová korespondence - oheň, první impulz stvoření, mistr inspirace, potenciál myšlenek a idejí. Chochma, jméno druhé sefiry, znamená moudrost. Kabalisté ji nazývají "Druhá sláva". Je to Moudrost - dokonalé vědění a porozumění, na vyšší rovině, má vysokou pozici na Stromě života spolu s nebeskými sefirami. Energie Chochmy je dynamická a proudící, proto je velkým podněcovatelem vesmíru. Představuje mužskou energii, mužskou dynamickou sílu (Nebeský otec). Náleží jí číslo dvě.

3 - Binah - Porozumění - Forma » znamená v překladu porozumění, výsledek vztahu dvou bodů, tvořivé síly nabývají tvaru a struktury, vždy jde o proces sjednocení plánu, akce zkušenosti, živlová korespondence - voda, zde jsou hranice, limity, potenciál ve své podobě, odpovědnost, omezení. Tyto tři sefiry se spojují se sférou nehmotou, která je pro lidstvo nepochopitelná. Jedná se o "ideální" sily. Čtvrtou sefirou sestupuje lidstvo do sféry hmotné, tedy světa, který je mu blízký. Binah je ženským protějškem k sefiře Chochma. Tato sféra má polohu na vrcholku levého pilíře Stromu života. Bina je nebeská matka Aima, je to velká negativní, neboli ženská /vodní síla/ (slovo negativní tu znamená přijímající, receptivní v čistě vědeckém slova smyslu, asi tak jako označení části atomu jako negativní a pozitivní nemá žádné hodnotící aspekty). Náleží jí číslo tři (třetí stezka).

4 - Chesed - Milost - Tvoření » chesed, jméno čtvrté sefiry, znamená v překladu milost, je to druhá sefira na pravém pilíři, tvořivé síly se zde projevují jako nápady, myšlenky a pocity, dochází zde k stabilizaci, rozvoji a neomezené expanzi, vymyká se kontrole, je nezadržitelná, má v podstatě ženské funkce, jako je nekonečná láska, milosrdenství, laskavost, schopnost vytvářet formy a materializovat. Chesed přijímá proud božské energie, která již byla upravena a ukázněna v sefiře Bina, a předává jí další přítok energie.

5 - Geburah - Přísnost - Náprava » znamená v překladu » přísnost, překážky, nutnost boje, reakce, procházení zkouškami, nucení k činům, přísná láska, milosrdenství, jenž má směr, laskavost v hranicích. Gebura nepochybně budí nejvíc strachu ze všech sefirot na Stromě života j je nejméně chápána. Nicméně přirozený řád vesmíru závisí na tom, aby protiklady byly v rovnováze, a tak benevolence, milosrdenství a formující vlastnosti Chesed jsou nyní vyvažovány drsným a ničivým vlivem páté sféry. Veškerá energie, která sestoupí dolů "stromem života" až do hmotného světa se musí prověřit a vyrovnat prostřednictvím protikladů » Milosti a Přísnosti. Musí se očistit v ohních sféry Gebura. Gebura je silná paže Boží, která budí respekt, je nižší formou sféry Bina (jež omezuje a ukázňuje) a spaluje všechno, co je zbytečné nebo zastaralé. Energie sféry Gebura není zlá síla, pokud se její podstata nezvrtne ze spravedlnosti do krutosti. Některé zdroje tvrdí, že Gebura je primárně ženskou energií a podle Sefer Jecira se “pátá stezka" nazývá » základní inteligence, protože připomíná jednotu a spojuje se s Bina, čili inteligencí.

6 - Tiferet - Krása - Celistvost » Šestá sefira se jmenuje Tiferet, v překladu znamená » krása, a v kabale je chápána jako prostředník, který funguje jako spojující článek mezi vyšším a nižším stavem bytí (neboli mezi vyšším a nižším Já). Tato sefira je také chápána jako uvědomění, vyrovnání, egoismus, tvořivé síly dospívají k dokonalosti jako ideál, pravda a krása, sefira vyvažující principy, rovnováha a harmonie jednání, chování, emocí, živlová korespondence - vzduch. Tiferet leží přesně uprostřed Stromu života na středním pilíři (na sloupu rovnováhy), kde přijímá síly od všech ostatních sefirot. Střed Stromu života je místem toho, jenž smiřuje a vykupuje. Mezi Božské formy této energie patří Kristus, Buddha a Osíris. Je tomu tak proto, že Tiferet prostředkuje mezi Boží hlavou v Keter a osobním vnitřním vesmírem. Šestá sféra je spojovacím článkem, či bodem přechodu. Smiřuje „to, co je nahoře, s tím co je dole“. Tiferet je prostředníkem mezi těmito odlišnými rovinami bytí. Tato sféra zajišťuje harmonii mezi Milostí-Chesed a Přísností-Gebura a proto obsahuje dokonalou rovnováhu jak benevolentní, tak agresivní energie.

7 - Necach - Vítězství - Instinkt » je hebrejské jméno sedmé sefiry, což v překladu znamená "Vítězství". Je to poslední sféra na pravém pilíři. Sefer Jecira říká, že sedmá stezka je Skrytá inteligence. Je to cosi skrytého hluboko v každém z nás, co musíme odhalit, symbolizuje naše základní instinkty, je to naše božská přirozenost, kterou nám skrývají světské překážky. V této sféře nacházíme všechny projevy krásy a lásky, ale také méně chápaných emocí, jako je hněv, zloba či nenávist, protože tady sídlí všechny emoce. Je tomu tak proto, že energie Nechach se musí vyvážit svým protikladem, sefirou Hod. Je to také sféra lidských instinktů, emocí, citů, touhy (není vyvážena rozumem), vášně, rozkoše, sexuality,prožitků, rozplývání se, počátku procesů v přírodě, v člověku, v podnikání i ve vztazích. Je to strana osobnosti, která "cítí". Můžeme ji přirovnat k pravé straně lidského mozku. Tady se rodí lidská krativita a tvořivá síla. V této rovině Stromu života (ve světě Asija) hovoříme o negativní a pozitivní stránce lidské mysli.

8 - Hod - Nádhera - Rozum » je osmá sefira, která je umístěna na dolním konci pilíře přísnosti. Jméno sefiry znamená „Záře“ nebo „Sláva“. Hod představuje intelektuální část mysli, jíž lze připsat „levou část mozku“. Je to racionální mysl, která organizuje a třídí. Hod se připisují všechny projevy: písemné, jazyk, komunikace, věda i magie. Z této sféry pocházejí všechna slova a mocná jména. Hod je nižší forma energie, která se nachází v Chesed, ale která je zprostředkována Tiferet. Energie této sefiry » je vodní (ženská) » a nemůže řádně fungovat bez Nechach a naopak. Osmá sféra je místo, kde emoce a instinkty Necach dostávají formu a začínají působit. Intelekt potřebuje vyvážené emoce, aby ho poháněly, jinak se slova a vědění sefiry Hod se stanou pouze rozumovými nálepkami, které jsou mrtvé a bezduché. A naopak, emoce zase potřebují kázeň intelektu, aby je stabilizovala a uzemnila, aby se zabránilo vyplýtvání dynamické energie. Vztah mezi Hod a Necach je symbiózou. Z hlediska jednotlivce obě sféry musí být v harmonii, aby byla zachována zdravá osobnost. Tvořivé síly se podrobují rozumu, intelektu, analyzování, zkoumání, udržování rozjetých procesů impulzů (v práci i soukromém životě, v těle, v přírodě).

9 - Jesod - Základ - Duševní postoj » devátá sefira, jejíž jméno Jesod znamená „Základ“ » je třetí sférou na prostředním pilíři. Je to výsledek spojení mezi Necach a Hod. Jesod je sférou astrálního světla, které je také známé jako Akáša. Jesod je sídlem lidské intuice, hlubokého podvědomí (vědomé i automatické prožívání), vnější okolnosti se zrcadlí v duši, patří sem také získávání zkušeností, osobnost, ego, které nás učí. Většina magických operací se odehrává právě ve sféře Jesod, protože mág usiluje uskutečnit změny ve fyzickém světě tím, že manipuluje jemnými proudy astrálu. V této rovině "Stromu života" tu poprvé dostávají obě pohlaví formu, kterou potom na sebe vezmou v pozemské rovině. Jesod je zde symbolizována jako těhotná žena, která má porodit. Dítě,které se má narodit v samotném projeveném vesmíru,bylo zplozeno z celkem všech sefirotických vlivů,které jsou nad ním.

10 - Malchut - Království - Realita » Malchut znamená Království. Je to desátá a posední sféra na "Stromě života", která leží u paty středního pilíře. Je to nejzazší sféra formy a konečného projevení, je to hmotný vesmír tak, jak ho známe. Malchut je v podstatě sférou lidstva a sférou cítění, prožívání fyzické reality skrze smysly, hmotné tělo. Fyzicky Malchut reprezentuje » planeta Země, která je sídlem hmoty, pevnou půdou pod našima nohama. Je to sefira, v níž mají základ všechny čtyři živly (oheň, voda, vzduch, země). Oheň je zde připsán principu elektřiny. Malchut je jedinou sférou, která dosáhla stability a nehybnosti. Podle Sefer Jecira je desátá stezka » "Zářící inteligence", která je takto nazvána proto, že je povýšena nade vše, sedí na trůně Bina, a je výsledkem záře sjednoceného Stromu života.

 

Sefira 3, 5 a 8  - pilíř přísnosti (hněvu), pilíř reakce a formy, pasivní pilíř, ženský princip

Sefira 2, 4, 7 - pilíř milosti (milosrdenství), pilíř akce, expanze, aktivní pilíř, mužský princip

Sefira 1, 6, 9, 10 - pilíř rovnováhy (krásy), pilíř vědomí, střední pilíř
 


CO SE ZE STROMU ŽIVOTA DOZVÍM?
 

Kabala, kabalah, kaballa, strom života, karmická numerologie
 

 Dozvím se plán své duše, který jsem si vybrala pro tento život. Poznám energie, které mě podporují, pochopím, kde a proč mám svoje slabé stránky. Mohu se tak rozhodnout, jestli tuto energii využiji a na její vlně se povezu a pokud ne, a budu se této energii bránit, co mě tedy v tom případě čeká a jaké problémy mi to přinese.

Mohu zjistit, proč se mi určité věci vůbec nedaří, proč si nedokážu prosadit svoje názory, požadavky, proč mě někdo ponižuje, ale také možnosti – jak si přitáhnout, to co potřebuji, zdali mám sílu překonávat překážky, jestli se po mě chce, abych vytrvala v určité situaci, nebo jestli mám v životě prodělat změnu.

 

Strom života . . .

kabala základní principy, kabala a její symbolika, co je kabala, strom života, Shamballa, duchovno, karmická numerologie,